NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gorzów Wielkopolski, 11 03.2014r.


Uczestnicy postępowania
udzielenie zamówienia publicznegoINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYw postępowaniu przetargowym o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych - usługa niepriorytetowa dotycząca w usługi w zakresie profesjonalne nagranie oraz montaż 32 video instruktaży zawodowych ramach projektu pt.„Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”.
Zamawiający – Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie postępowania: usługa nie priorytetowa dotycząca usługi w zakresie profesjonalne nagranie oraz montaż 32 video instruktaży zawodowych na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

POBIERZ INFORMACJE